Poniższy dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zestaw reguł dotyczących zajęć dydaktycznych prowadzonych przez członków Zakładu Architektury Komputerów.

Kontakt

W sprawach związanych z dydaktyką prosimy o kontakt osobisty tylko w terminach zajęć i konsultacji: Aktualne terminy konsultacji pracowników Instytutu Informatyki Automatyki i Robotyki (w tym członków ZAK) dostępne są na stronie instytutuZ pracownikami ZAK można skontaktować się również telefonicznie. Numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych pracowników.

Preferowaną metodą komunikacji jest poczta elektroniczna. Prosimy o wiadomości, których nadawcę da się łatwo i w sposób jednoznaczy zidentyfikować (imię i nazwisko w polu Od; najlepiej wysyłane przez zunifikowany system pocztowy PWr). W przypadku wiadomości dotyczących konkretnego przedmiotu prosimy o odpowiednie oznaczenie w temacie, np.: [KiSzD], [AK], [BUS] co pozwoli łatwiej odnaleźć korespondencję. W każdym przypadku wysyłając list należy założyć, że poczta nie jest czytana poza godzinami pracy i czas odpowiedzi może przekroczyć 24h. Może się również zdarzyć, że dana wiadmość nie dotrze do adresata lub zostanie zagubiona. W takim wypadku można powtórzyć wysłanie wiadomości.

Korespondencja dotycząca (nawet tylko potencjalnie) kilku osób (np. dotycząca realizacji zajęć projektowych przez grupę) powinna zawierać adresy email zainteresowanych, które powinny znajdować się w polu Kopia.

Spotkania - konsultacje i konsultacje projektowe nie służą wymianie informacji, a podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Dlatego też przed spotkaniem należy przesłać opis zmian/problemów, uaktualnioną dokumentację. Należy również dać wszystkim zainteresowanym czas na zapoznanie się z problemem, więc nie wystarczy przesłanie informacji na godzinę przed spotkaniem.

Prosimy również o szanowanie języka polskiego przez korzystanie ze znaków diakrytycznych (http://www.językpolskijestąę.pl/) oraz zachowanie poprawności gramatycznej, ortograficznej oraz stylistycznej. Listy nieczytelne mogą nie zostać odczytane.

Terminy i organizacja zajęć

Nie jest możliwe zapisanie się na zajęcia ponad limit. Wynika to nie tylko z warunków lokalowych, ale również z dużej liczebności grup zajęciowych i troski o zapewnienie jakości kształcenia.

We wszystkich sprawach dotyczących zapisów należy się kontaktować z wydziałowym Zespołem ds. Informatyzacji i Organizacji Dydaktyki (sekcja informatyczna). Przypadki braku miejsc we wszystkich grupach zajęciowych można zgłaszać na zapisy_w4@pwr.edu.pl, u pani Małgorzaty Dorożyńskiej i w pokoju 109 C-5 u Pani Agnieszki Misiewicz.

W pierwszym pełnym tygodniu semestru zajęcia odbywają się w następujący sposób:

  • pierwsza godzina zajęć - studenci z tygodnia nieparzystego (TN)
  • druga godzina zajęć - studenci z tygodnia parzystego (TP)

Dotyczy to również zajęć zajęć dłuższych (np. laboratoryjnych).

W przypadku gdy godziny dziekańskie lub rektorskie przypadają na część zajęć, pozostała część zajęć jest obowiązkowa.

Obecności na zajęciach są obowiązkowe. Podjęcie pracy zarobkowej nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć. Ponadto, zapisanie się na więcej niż jedne zajęcia w tym samym czasie jest nielegalne i w przypadku nieobecności będzie skutkowało niezaliczeniem z przyczyn formalnych. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący na podstawie wyjaśnień studenta i/lub odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Ostatecznym terminem zaliczenia przedmiotów nie kończących się egzaminem jest ostatni tydzień PRZED sesją. Ponadto, oceny z form dodatkowych muszą być wystawione przed terminem ustalonym z prowadzącym formę podstawową. W efekcie nie ma technicznych możliwości przesunięcia terminu rozliczenia się z zadań będących podstawą zaliczenia.

Wszystkie sporne kwestie dotyczące terminów i trybu zaliczeń reguluje regulamin studiów na PWr.