Organizacja zajęć

Nie jest możliwe zapisanie się na zajęcia ponad limit.

We wszystkich sprawach dotyczących zapisów należy się kontaktować z wydziałowym Zespołem ds. Informatyzacji i Organizacji Dydaktyki (sekcja informatyczna)Przypadki braku miejsc we wszystkich grupach zajęciowych można zgłaszać u pani Małgorzaty Dorożyńskiej.

W pierwszym pełnym tygodniu semestru zajęcia odbywają się w następujący sposób:

  • pierwsza godzina zajęć - studenci z tygodnia nieparzystego (TN)
  • druga godzina zajęć - studenci z tygodnia parzystego (TP)

Dotyczy to również zajęć zajęć dłuższych (np. laboratoryjnych).

W przypadku gdy godziny dziekańskie lub rektorskie przypadają na część zajęć, pozostała część zajęć jest obowiązkowa.

Obecności na zajęciach są obowiązkowe. Podjęcie pracy zarobkowej nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć. Ponadto, zapisanie się na więcej niż jedne zajęcia w tym samym czasie jest nielegalne i w przypadku nieobecności będzie skutkowało niezaliczeniem z przyczyn formalnych. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący na podstawie wyjaśnień studenta i/lub odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Ostatecznym terminem zaliczenia przedmiotów nie kończących się egzaminem jest ostatni tydzień PRZED sesją. Ponadto, oceny z form dodatkowych muszą być wystawione przed terminem ustalonym z prowadzącym formę podstawową. W efekcie nie ma technicznych możliwości przesunięcia terminu rozliczenia się z zadań będących podstawą zaliczenia.

Oceny uzyskane podczas wcześniejszych realizacji przedmiotów towarzyszących nie będą przepisywane.

Wszystkie sporne kwestie dotyczące terminów i trybu zaliczeń reguluje regulamin studiów na PWr.

Uwagi szczegółowe dotyczące form zajęć

Wykład

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Obecność może być sprawdzana w sposób wyrywkowy.

Seminarium

Warunkiem koniecznym zaliczenia jest obecność na wszystkich spotkaniach. Dopuszczalna jest jedna (usprawiedliwiona) nieobecność. Zaliczenie zależy również od spełnienia następujących warunków formalnych:

  • konsultacji przygotowanego seminarium na 1 lub 2 tygodnie przed jego wygłoszeniem
  • dostarczenie (e-mail) gotowej prezentacji napóźniej 24h przed planowanym wygłoszeniem

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w dniu swojej prezentacji, zajęcia można odrobić tylko jeśli gotowa prezentacja została przesłana w terminie.

Projekt

Zajęcia projektowe odybwają się w trybie konsultacji. Oznacza to, że każda grupa realizująca zadany temat umawia się z prowadzacym niezależnie na kolejne spotkania, podczas których omawiane są postępy pracy. W przypadku wątpliwości co do ustalonego terminu spotkania, lub nieodbycia się spotkania z przyczyn losowych, należy: a) niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym porzez e-mail oraz b) pojawić się najbliższym terminie zajęć lub konsultacji prowadzącego jeśli nie została podjęta inna decyzja. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest obecność na wszystkich umówionych spotkaniach. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

Kolejnym warunkiem zaliczenia jest terminowe wykonywanie zadań ustalonych z prowadzącym. Należy przez to rozumieć zarówno wykonanie testów lub implementacji jak i szeroko rozumianą sprawozdawczość - informację na email, umieszczenie kodu na serwerze lub w repozytorium.

Z uwagi na konieczność przesłania ocen do prowadzącego wykład, termin oddania projektu musi przypadać na pierwsze zajęcia w czerwcu i nie podlega negocjacjom.

Laboratorium

 Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność, ale pod rygorem odrobienia terminu. W trakcie jednych zajęć można odrobić tylko jedne zajęcia.

Zapis na laboratorium ponad limit nie jest możliwy pod żadnym wyjątkiem.

Wymagane jest przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, którego poziom będzie sprawdzany np. przez kartkówki. Oceny z kartkówek mogą stanowić około 20% oceny końcowej (np. 1 pkt za kartkówkę i 4 za pracę na laboratorium). Niedokonczenie zadania w czasie laboratorium powoduje spadek punktacji. Po dokonczeniu zadania w domu mozna zdobyc maks. 75% punktacji za zadanie. Zadania laboratoryjne dokańczane w domu będą szczegółowo omawiane na następnych zajęciach. Ostateczny terminem oddania zadania jest upływa z początkiem następnego laboratorium.

Ćwiczenia

Zapis do grup ćwiczeniowych ponad limit nie jest możliwy, podobnie jak zapis do grupy po 2. tygodniu zajęć. Obecności są obowiązkowe. Oceny muszą być wystawione na początu ostatniego tygodnia, stąd termin kolokwium zaliczeniowego wypada najpóźniej w przedostatnim tygodniu.

Zaliczenie ćwiczeń można uzyskać na podstawie kolokwiów, przy czym nie będzie możliwości ich poprawy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można umówić się na pisanie kolokwium podczas konsultacji. Z przyczyn technicznych nie będzie możliwości negocjacji oceny po przesłaniu jej do prowadzącego wykład.

Częścią składową oceny mogą być wyniki z kartkowek, w tym z ujemnymi punktami.